• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     • Naša škola je od marca 2020 súčasťou Národného  projektu  „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

      Prostredníctvom tohto projektu na našej škole pracujú dve pedagogické asistentky a jeden sociálny pedagóg. Náplňou ich práce je komunikácia, spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi žiakov a príslušnými kompetentnými úradmi a  inkluzívnym tímom. Hlavnou úlohou je byť nápomocný žiakom so ŠVVP, z marginalizovaných skupín a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a tým skvalitňovať nielen samotný vyučovací proces, ale aj jeho výsledky.

      V rámci tohto projektu je žiakom ponúknutá nielen pomoc pri vzdelávaní, ale aj sociálna pomoc, ktorá súvisí s predchádzaním sociálno-patologických javov mládeže.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje