• Projekt - Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

     • Informácie o projekte

     •  

       

      Stručný popis projektu

      Predkladaný projekt s názvom "Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove" je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

      Hlavným cieľom projektu je: "Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom prispôsobenia vzdelávania požiadavkám trhu práce."

      Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity rozdelenej do 3 samostatných podaktivít - detailný popis týchto podaktivít je uvedený v Zmluve o NFP č. OPĽZ/56/2020bv časti  Predmet podpory NFP, časť B.

      Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít a pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy.

      Miestom realizácie projektu je Košický samosprávny kraj, okres Trebišov (okres patriaci k najmenej rozvinutým okresom v rámci SR), mesto Trebišov.

      V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

      - P0456 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania - 100 žiakov

      - P0450 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania - 100 žiakov

       

      Projekt s názvom "Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou“  sa realizuje na SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove.  Je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností, zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom prispôsobenia vzdelávania požiadavkám trhu práce. Cieľovými skupinami sú  žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci  SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove.

       

      Projekt začal v auguste 2020 a plánované ukončenie je v júli 2022. Vplyvom pandemickej situácie sa ukončenie projektu plánuje na jún 2023. Úlohou projektu je zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality,  a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania, učňovského vzdelávania, a tiež zvyšovanie kvality  odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

       

      V rámci hlavnej aktivity budú realizované 3 podaktivity:

      1. Mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností a ich využiteľnosti                v rámci praktického vyučovania.
      2. Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej,prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov v rámci ich praktických zručností.
      3. Riadenie/Koordinácia projektu.

       

      Výsledkom vo vzťahu k žiakom by mali byť:

      - zvýšené praktické zručnosti a gramotnosti žiakov s cieľom ich lepšej prípravy pre trh práce,

      - zlepšená celková kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä v oblasti praktickej výchovy,

      - zlepšený celkový prospech žiakov (klasifikačný priemer žiakov),

      - zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti praktickej výchovy a prípravy

      pre potreby trhu práce,

      - vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky,

      - rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít naviazaných na praktické vyučovanie,

      - vytvorená možnosť účasti na atraktívnych mimoškolských aktivitách.

       

       U pedagogických a odborných  zamestnancov by mala byť:

      - zabezpečená efektívna vzájomná spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov,

      - vytvorené pedagogické kluby,

      - zabezpečené adekvátne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na podporu rozvíjania praktických zručností žiakov školy a ich lepšej pripravenosti na trh práce,

      - vytvorený priestor pre efektívnu vzájomnú výmenu pedagogických a odborných skúseností,

      - zvýšené zručnosti a kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov,

      - zabezpečená inovácia vzdelávacích a výchovných procesov,

      - dosiahnutá vyššia úroveň vzdelávacieho procesu v oblasti praktickej výchov.

       

      Doteraz sa zrealizovalo:

      - pravidelná činnosť siedmych pedagogických klubov, ktorých výstupy sú zverejnené na stránke školy,

      - nákup vybavenia: - kuchynské zariadenie a vybavenie a inventár,

                                     - zariadenie a vybavenie pre strojárov,

                                     - prezúvačka pneumatík,

                                     - notebooky.

      - mimoškolská činnosť: Finančná gramotnosť pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, Rozvoj ekonomického myslenia pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, Moderná baristika, Gastronómia 21. storočia, Svetový deň cestovného ruchu, Deň otvorených dverí, Vianočný workshop, Logos, Slow food Fest.

       

      Popis_projektu.pdf

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje