• Novinky

      • Odpustová slávnosť na sviatok sv. Jozafáta 12.11.2015

      • Dňa 12. 11. 2015 sa konala odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Pod vedením duchovného správcu školy o. Cyrila Jančišina naši žiaci nacvičili veľmi pekný kultúrny program, ktorý si prišli pozrieť aj ich spolužiaci a učitelia do divadelnej sály MsKs v Trebišove. Program sa niesol v príjemnej atmosfére piesní, slova i umeleckého vystúpenia. Keďže na škole je založená školská hudobná skupina, jej členovia zahrali a zaspievali krásne piesne, ktoré neraz nútili nás divákov tlieskať či poklepkávať si rukami, či nohami do ich rytmu. Po skvelom výkone si kapela vyslúžila zakaždým búrlivý potlesk. V druhej časti programu mal slovo o. Cyril a v príhovore spojenom s pútavou projekciou rozprával o láske, rodine a medziľudských vzťahoch. Odpustovú slávnosť spestrili aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, ktorí ako hostia programu predstavili umelecké pásmo a prostredníctvom slova, piesní a tanca priblížili život svätca - sv. Jána Krstiteľa. Po skončení kultúrneho programu sa žiaci presunuli do chrámu, kde slávenie sviatku pokračovalo sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol riaditeľ eparchiálneho školského úradu v Košiciach PaedDr. Thlic. Peter Orenič. Na záver sv. liturgie sa konala posviacka maturitných stužiek a krížikov pre našich maturantov. V školskej reštaurácii Mladosť sme následne pokračovali slávnostným obedom a v priateľskej atmosfére viedli rozhovory a vychutnávali skvelé produkty našich kuchárov a cukrárov. Slávenie odpustovej slávnosti nášho patróna v nás zanechalo mnoho pekných zážitkov, kultúrnych i duchovných. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa nemalou mierou pričinili o krásny a dôstojný priebeh oslavy sviatku sv. Jozafáta.

        

      • Konferencia - zahraničná prax 10.11.2015

      • 10. 11. 2015 sa v priestoroch našej školy konala konferencia v rámci zahraničnej praxe, ktorú naša škola zabezpečuje s partnerom Global Contract, s.r.o. Programom konferencie bolo zhodnotenie uplynulej sezóny 2015 a rovnako aj poskytnutie základných informáciu o nadchádzajúcej sezóne 2016. Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej spoločnosti, riaditeľ školy a žiaci gastronomických odborov. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, ktorý vyjadril spokojnosť so záujmom našich žiakov a tento typ praxe a rovnako aj spokojnosť so žiakmi, ktorí zahraničnú prax v lete 2015 absolvovali a reprezentovali našu školu v zahraničí. Následne už samotní žiaci prezentovali svoje zážitky a skúsenosti z praxe na Cypre. Základné informácie o nadchádzajúcej sezóne poskytla zástupkyňa spoločnosti Global Contract, s.r.o. Veríme, že záujem o túto formu zveľaďovania zručností a zbierania skúseností bude na našej škole trvať naďalej a aj v sezóne 2016 žiaci našej školy absolvujú najlepší spôsob prípravy na povolanie a to osobnú skúsenosť v reálnom prostredí hotela.

        

      • Výjazdové rokovanie vlády SR 04.11.2015

      • V stredu 4.11.2015 sa konalo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove. Na organizácií a zabezpečení viacerých aktivít v tento významný deň pre naše mesto a celý okres Trebišov sa podieľala aj naša škola. Okrem prípravy miestností na rokovanie a centra pre média, zabezpečovala naša škola aj občerstvenie a obsluhu. Sme radi, že žiaci odboru Hotelová akadémia svojím profesionálnym a zodpovedným prístupom výborne reprezentovali našu školu a zanechali vynikajúci dojem na viacerých zúčastnených. Rovnako nás teší, že žiaci odboru Hostinský, hostinská a odboru Cukrár spolu s majstrami odborného výcviku pripravili chutné a zaujímavé múčniky, dezerty a jedlá na zabezpečenie občerstvenia. O tom svedčali pochvalné slová mnohých prítomných politikov, ale aj zástupcov mesta i rôznych médií. Po skončení rokovania vlády v MsKs v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na pôdu našej školy. Ministra privítal riaditeľ školy spolu s riaditeľom eparchiálneho školského úradu.  Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy, zavítal na pracovisko odborného vyučovania pre technické odbory vyučované na našej škole. Následne si pozrel školskú telocvičňu a rovnako aj našu školskú kaplnku. V školskej reštaurácii Mladosť na ministra a jeho delegáciu zapôsobili jej nové priestory a pozdravil aj žiakov odboru Hostinský, hostinská, ktorí v tom čase praxovali v kuchyni, či obsluhe.  Po menšej exkurzii našej školy začala diskusia ministra školstva s riaditeľmi škôl a učiteľmi v okrese Trebišov, diskusia prebiehala v konferenčnej miestnosti. Jednotlivé otázky riaditeľov škôl smerovali k duálnemu vzdelávaniu a najmä k financovaniu škôl. Diskusia prebehla v priateľskej atmosfére, viacerí jej účastníci vyjadrili presvedčenie, že takéto stretnutia ministra školstva priamo s riaditeľmi škôl a učiteľmi by mohli byť častejšie pre napredovanie vzdelávacieho systému. Je nám veľkým potešením, že naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení tak organizačne zložitého podujatia, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnej realizácii jednotlivých aktivít. (Foto: Michal Majcher)

        

      • Návšteva ZOO Košice 27.10.2015

      • V rámci získavania skúseností s organizovaním a propagáciou výletov a podujatí si žiaci študijného odboru Služby v cestovnom ruchu plánujú rôzne exkurzie a výlety. 27.10.2015 si vybraní žiaci naplánovali návštevu ZOO v Košiciach, aby získali podrobné informácie o tejto atrakcii Košíc. Prostredníctvom týchto informácii a na základe vlastných zážitkov žiaci vytvoria prezentácie a reklamné materiály, ktoré využijú na propagovanie v rámci svojho odboru. Žiaci si tak vyskúšali organizovanie výletu a získali mnohé skúsenosti s tým spojené od zabezpečenia termínu, dopravy, vybavovania vstupu a ceny, až po samotné sprevádzanie účastníkov. Sme radi, že aj tentoraz žiaci ochotne a zodpovedne pristúpili k plánovaniu tejto akcie, že zážitky a skúsenosti z nej pomôžu pri ich budúcej práci sprievodcov v cestovnom ruchu.

        

      • V. ročník Svätomartinského festivalu – Veľké Trakany 24. 10. 2015

      • V sobotu 24. októbra 2015 sa vo Veľkých Trakanoch uskutočnil V. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny. Predsedom poroty bol Nádas Gyorgy. Prítomní boli aj herci divadla THALIA a šéfkuchár Attila Bocsárszky. Sprievodnými podujatiami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových zvykov a tradícií, Carving (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny)  - ktorý prezentovali taktiež žiaci našej školy,  jarmok, burza kníh, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 9 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži v príprave husaciny, ako aj ukážkami a ochutnávkami carvingu a miešaných nápojov. Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci druhého a štvrtého ročníka odboru Hotelová akadémia (Dominik Sabo, Damian Juroš), ktorí si svojou husacou špecialitou „Husací steak s kukuričným pyré a hráškovou trikolórou“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky prvého ročníka odboru Hotelová akadémia (Angelika Ilková, Matúž Moroz, Klaudia Kakašová), ktorých pripravovali a viedli Ing.Mgr. Dana Tóthová, RNDr. Kamila Harčová, PhD. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali taktiež žiaci odboru Hotelová akadémia (Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková, Lukáš Horovský, Richard Tóth) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterke odborného výcviku, učiteľom a všetkým zúčastneným, ktorí sa akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

                                                                                                                                        D. Tóthová

      • Metodický deň 28.10.2015

      • Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach.

       Program metodického dňa sa začal archijerijskou svätou liturgiou v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur so všetkými prítomnými duchovnými otcami a správcami cirkevných škôl. V homílii vysvetlil vladyka Milan obsah pojmu metodický a zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov.

       Práca pokračovala v sekciách podľa samostatných programov.

       V prvej sekcii o. Mgr. Ľ. Petričko, exorcista Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, poukázal na vplyv povier na duchovný život človeka a medziľudské vzťahy, na dušu človeka a účinok modlitby a duchovného života, na prevenciu pred duchovnými problémami.

       Druhá sekcia pracovala pod vedením JUDr. D. Petrička, právnika na Okresnom súde v Košiciach I. Venoval sa aktuálnym trestnoprávnym aspektom mládeže na školách a právnemu vedomiu učiteľov pri riešení problémov.

       Tretia sekcia bola určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov so zameraním na využitie myšlienkových máp pre prípravu projektov a ich aplikáciu pri vedení pracovných porád – lektormi boli Ing. Homoľa a Ing. Body.

       Ako vplývajú nové poznatky pri liečbe smrteľných chorôb na vieru vedca v 21. storočí, kde sú ich hranice – to bola zaujímavá téma v piatej sekcii pod vedením pracovníka Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. A. Mirossaya, PhD.

       Kto mal chuť hýbať sa, získať základné informácie o správnej životospráve, ten sa prihlásil na posilňovanie cvičenia s balančnými pomôckami a náčiním. Niektorí sa prvýkrát stretli s overbalom, therabandom a slideboardom. Práve Mgr. M. Chautur pritiahol témou Zdravý životný štýl do sekcie č. 5.

       Na silu médií v dnešnej dobe a mnohé príklady manipulácie s nimi, spôsoby ich odhalenia v spravodajskom žánri poukázal vo svojej prednáške doc. ThDr. M. Hospodár, PhD. v poslednej sekcii.

       Po diskusiách v jednotlivých sekciách sme záverom konštatovali, že aj takéto akcie prispievajú k zvyšovaniu nášho pedagogického majstrovstva a pomáhajú v ďalšom profesionálnom raste.

        

      • Exkurzia v KIA Motors Slovakia 27.10.2015

      • Spájať teóriu s praxou, byť v spojení s realitou je pre žiaka nesmierne dôležité.  Uvedomujú si to všetci vyučujúci tejto školy a aj preto sa uskutočnila ďalšia z mnohých exkurzií do výrobných podnikov. Tentoraz pre žiakov odboru autoopravár v automobilovom závode KIA Motors Slovakia pri Žiline.

       Exkurzia začala vo vlastnom vzdelávacom stredisku závodu, kde sa účastníci dozvedeli teoretické fakty o založení podniku, jeho výrobe, fungovaní, počte vyrobených kusov jednotlivých modelov a podobne. V tejto fáze žiaci živo a s veľmi konkrétnymi otázkami reagovali. Zaujímal ich počet zamestnancov, ich priemerný mesačný plat, sociálne benefity, voľné pracovné miesta atď. Po tomto oboznámení sa s podnikom nasledovala samotná exkurzia. Už pri vstupe do areálu bolo jasné, že ide o závod rozkladajúci sa na veľkej ploche a vysokým počtom zamestnancov. Svedčili o tom aj zástupy ľudí, ktorí práve nastupovali na popoludňajšiu zmenu.  Sprevádzajúci zamestnanec zaviedol žiakov,  majstrov a učiteľov do dielní na výrobu karosérií a montáž automobilov, ponúkol im plnohodnotný a zaujímavý výklad o práci jednotlivých robotov, vysvetlil jednotlivé posty zamestnancov na výrobnej linke. Bolo čo obdivovať – na „tancujúce“ roboty podľa presne určeného výrobného plánu by sa dalo dívať veľmi dlho.

       Aby výlet nebol len o odbornosti, žiadalo sa doplniť zážitky aj o iné hodnoty. Žiaci mali možnosť v krátkom časovom úseku spoznať historické centrum Žiliny a navštívili tiež Budatínsky hrad, ktorý je síce v rekonštrukcii, ale jeho vyhliadková veža je v prevádzke. V jej vnútri je uložených  mnoho historických predmetov  a po vystúpení na jej najvyššie miesto je z nej nádherný výhľad na mesto Žilinu a sútok riek Váh a Orava .

       Exkurzia sa vydarila – zážitkov veľa, cesta ubehla rýchlo, počasie výborné, fajn spoločnosť. Čo viac si priať? Azda len tešiť sa na ďalšiu.

        

      • Futsalový turnaj 23.10.2015

      • 23.10.2015  sa uskutočnil III. ročník futsalového turnaja, ktorý zorganizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré tvorili pedagógovia z Trebišova, Prešova a Michaloviec.  Futsal sa hral systémom každý s každým a mužstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov za vyhrané zápasy, prípadne porovnaním skóre zvíťazilo. Priebeh jednotlivých zápasov bol priateľský, v duchu fair-play, v niektorých prípadoch aj značne napínavý až do posledného hvizdu rozhodcu. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Základnej školy sv. Juraja v Trebišove. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla jeho priebeh dobrá nálada a priateľská atmosféra, ktorá pretrvávala do neskorých hodín aj počas posedenia pri dobrom jedle.

        

      • Miešané nápoje „barmanov“ z II.H 22.-23.10.2015

      • Druháci - žiaci odboru Hotelová akadémia si na odbornom výcviku vyskúšali prácu barmanov pri príprave drinkov. Najskôr zvládli teóriu a následne sa pustili do prípravy miešaného nápoja, ktorý spoločne degustovali. Tí, ktorí už absolvovali barmanský kurz boli ostatným dobrými radcami a mentormi, takýmto spôsobom vznikla skvelá a priateľská atmosféra plná vzájomnej spolupráce s výbornými výsledkami. Sme radi, že takéto aktivity môžeme žiakom umožniť a ešte radšej vnímame fakt, že žiaci sa do takýchto aktivít s radosťou zapájajú.

        

      • Burza informácií a práce 15. 10. 2015

      • Žiaci základných škôl, chystajúci sa na štúdium na strednej škole mali výbornú príležitosť získať na burze informácie o odboroch, ktoré ponúkajú stredné školy v okrese Trebišov. Naša škola opäť zabrala značný priestor v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska. Deviataci získať informácie o všetkých odboroch, ktoré sa vyučujú na škole ale aj o nových odboroch, najmä o odbore Škola podnikania.  Aktivity v niektorých odboroch mohli deviataci aj vidieť, zažiť, ochutnať. Odbor Služby cestovného ruchu prezentovali samotní žiaci v ňom študujúci. O svoje zážitky zo štúdia, z exkurzií, aktivít konaných v rámci projektov sa radi podelili. Odbor Hotelová akadémia prezentovali žiaci, ktorí absolvovali barmanský kurz a žiaci z krúžku dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny. Autoopravári a mechanici ukázali a priblížili prácu s diagnostikou automobilu a zaujali najmä chlapcov. Cukrári pripravili krásne torty a zákusky, ktoré upútali, najmä torty svojou tématikou.  Žiaci odboru Hostinský, hostinská sa tento rok postarali o prípravu občerstvenia a obsluhu účastníkov konferencie v rámci podujatia.  Ďakujeme všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa pričinili o veľmi dobrú reprezentáciu našej školy.

        

      • Exkurzia v Tokajskej oblasti 01. 10. 2015

      • 1.  10. 2015 sa vybraní žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorú si sami žiaci naplánovali a aj zorganizovali spolu s učiteľom Mgr. Chauturom.  Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s niekoľkými producentmi vína v tejto oblasti a úžasnú príležitosť spoznať podrobný proces výroby a distribúcie vína od jeho zberu až po jeho skladovanie v pivniciach, fľašovanie a distribúciu k spotrebiteľom.  Okrem výrobných a skladovacích priestorov videli aj miesta na prezentáciu vína a jeho degustáciu. Žiaci zažili aj krásny výhľad z novej dominanty Tokajskej oblasti – vyhliadkovej veže v tvare suda a navštívili Kaštieľ Františka Rákocziho II. v Borši, kde im ochotný sprievodca sprístupnil priestory a vyrozprával históriu tejto kultúrnej pamiatky aj rodu, ktorý v nej žil. Sme radi, že žiaci tohto odboru prišli s nápadom, ktorý im priblížil úlohy a význam zanietených firiem, zaujímavých atrakcií a pamiatok, čarovnej krajiny pre budovanie lokálneho cestovného ruchu a zároveň spoznali aj činnosť sprievodcov. Takéto aktivity naša škola vždy rada podporí.

        

      • Spoznávanie gréckeho súostrovia Kyklady 23. - 30. 09. 2015

      • Koniec leta zavŕšilo zopár zamestnancov školy krátkym nahliadnutím do života ľudí žijúcich na gréckych ostrovoch Kyklady.

       Pod záštitou spoločnosti Global Contract s.r.o., ktorá sa postarala o dopravu, ubytovanie a program, navštívili niekoľko ostrovov v Egejskom mori. Každý z nich bol zaujímavý iným spôsobom – Mykonos architektúrou a veternými mlynmi, Délos históriou  a starovekým umením. Sikinos ponúka nádherné vyhliadky na šíre more, z ktorého vykúkajú malé neobývané ostrovčeky a Ios je známy ako miesto, kde je pochovaný básnik Homér. Spomenúť  treba aj jeden z najkrajších ostrovov sveta Santorini, ktorý nezabudnuteľnou architektúrou farebných domčekov nalepených na skalách ponúka potešenie pre oči aj dušu. To všetko bolo pretkávané gastronomickými prezentáciami a ochutnávkami typických jedál gréckej kuchyne, či pozorovaním života domácich. Pre ľudí z pevniny boli zaujímavé aj presuny rôznymi typmi lodí a vždy prítomné slnko dojmy už len vylepšilo.

       Nedá sa inak, ako hodnotiť cestu pozitívne. Všetky nové skúsenosti a poznatky učitelia aj majstri iste ponúknu svojim študentom.

        

      • Jesenné variácie Jeseň 2015

      • V týchto dňoch k nám prišla jeseň a ukázala sa nám vo svojej plnej kráse. Množstvo plodov a farieb, ktoré nám prinieslo toto ročné obdobie sa stalo dobrým základom na prípravu výzdoby na stôl. Žiaci I.H triedy odboru Hotelová akadémia zhotovili jesenné dekorácie na stoly, ktoré vystavili vo vstupnom vestibule školy. Žiaci okrem darov jesene využili aj poškodený inventár, čím sme poukázali najmä na to, že nie všetko poškodené patrí hneď do koša. Žiaci na hodinách odborného výcviku pod vedením Bc. Capíkovej prejavili svoju nápaditosť, zmysel pre tvorivosť a estetické cítenie, vytvorili krásne dekorácie na stoly a získali potrebné zručnosti.

        

      • S Tokajom okolo sveta 18.09.2015

      • „PRZEZ ŚWIAT S TOKAJEM“ je názov spoločenskej, kulinárskej a vinárskej akcie, ktorá sa uskutočnila v septembri, v priestoroch reštaurácie SIMPLE 4*hotela BLUE DIAMOND v Poľsku, neďaleko mesta Rzeszów. Vďaka dlhoročnej spolupráci s partnerskou školou sa spojili odborné vedomosti, skúsenosti a ochota dvoch učiteľov, Martiny Tirpákovej a Martina Purgacza z partnerskej školy v Poľsku, ktorý okrem spolu moderovania tlmočil  prezentáciu tokajských vín. Spolu so šéfkuchárom hotela Michalom Kudukom sme po vzájomnej dohode zostavili menu, doplnili ho o vhodné tokajské vína a spolupodieľali sa na príprave tohto významného večera. Nápad prezentovať tokajské vína v spojitosti s exkluzívnymi jedlami v podaní učiteľov oboch partnerských škôl sa ukázal ako veľmi dobrý. Šéfkuchár Michal Kuduk spolu so svojim tímom pripravil desať chodové menu, ktoré pozostávalo z týchto jedál: pečená prepelička na mrkve s kardamónom so zelerovým pyré, vegánsky šalát, indonézska polievka s krevetami, zubáč pečený s kapustou, podávaný s jablkami, zelenou fazuľkou a špargľou, steak zo špeciálneho hovädzieho mäsa pôvodom zo Škótska - typ Galloway, s karamelovo-jablkovou omáčkou, podávaný s konfitovanými zemiakmi a grilovaným šalátom, pečené rebierka s jahodami na omáčke demi-glas, kurací filet s arančini, parmezánom, s čerstvým šalátom, pečená kačka s dusenou červenou kapustou, karamelovými hrozienkami, podávaná na cviklovej omáčke so zemiakovými šúľancami, panna cotta s ovocím a karamelizovaná broskyňa. Všetky tieto špeciality vhodne dopĺňali  vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj. Výber pozostával zo základných tokajských odrôd – furmint, lipovina, muškát, prechádzal k tokajským vínam samorodné suché a samorodné sladké. Ozvláštnením bol výber špeciálnych vín ako je Furmint barique, Zeta, Macik Cuvée, Botris a samozrejme čerešničkou na torte boli tokajské putňové vína. Klientelu 57 hostí tvorili riaditelia hotelov, gastronómovia, žurnalisti, ale aj samotní hoteloví hostia. Celému hotelovému personálu, zvlášť aj obsluhe patrí obrovská vďaka a úcta za profesionalitu, promptné reakcie a najmä vzájomnú podporu a zladenosť pri príprave a samotnej realizácii tohto príjemného večera. Osobitne ďakujeme našim vinárskym partnerom – Tokaj & Company, Tokaj Zlatý strapec Viničky a Tokaj Macik Winery za spoluprácu pri propagácii Tokaja v zahraničí.  

        

      • Začiatok školského roka 2. 9. 2015

      • Dňa 2. septembra 2015 sme slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorú celebroval Vladyka Milan Chautur, vstúpili do nového školského roka. Na priestranstve pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove boli prítomní zamestnanci a žiaci všetkých troch cirkevných škôl na území mesta Trebišov. Asi tisícke prítomných sa v úvode prihovoril riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie, o. Peter Orenič ako aj traja riaditelia cirkevných škôl, ktorí privítali zamestnancov aj žiakov svojich škôl. Tento rok slávi Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 20. výročie založenia, preto sa tejto škole venovala pri liturgii osobitná modlitba vďakyvzdania. Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil všetkých prítomných žiakov, aby si uvedomili význam vzdelávania, ktoré im otvorí cestu pre budúce uplatnenie. „Nie každý má takúto možnosť“, povedal Vladyka Milan, „pomyslite na deti v Afrike, alebo iných častiach sveta. Vy takúto možnosť vzdelania a systematickej prípravy pre budúce povolanie máte. Využite ju najlepšie ako viete.“ Vladyka povzbudil aj prítomných učiteľov i rodičov a osobitne privítal všetkých prvákov tak Základnej školy sv. Juraja, ako aj dvoch stredných škôl, Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta i Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

      • Chlebom a vínom 28. 8. 2015

      • Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Združenie pre rozvoj Južného Zemplína, Združenie Tokajská vínna cesta, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov a mesto Trebišov spojili svoje sily, aby opätovne pripravili každoročnú úspešnú akciu pod názvom Chlebom a vínom. Podujatie sa uskutočnilo v areáli trebišovského múzea, dňa 28. 8. 2015. Tradície si treba uctievať, preto ako je zvykom akcia začala privítaním ľudí a slávnostným odovzdaním venca z obilných klasov tohtoročnej úrody. Podujatie otvorili riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová spolu s pozvanými hosťami, pánom primátorom PhDr. Marekom Čižmárom a vedúcou odboru kultúry a cestovného ruchu pre KSK pani PhDr. Janou Kovácsovou. Počas podujatia prebiehali na pódiu vystúpenia folklórnych skupín, tanečníkov, populárnych spevákov. Pozitívny ohlas u verejnosti mali opätovne gastronomické súťaže, ktoré organizuje naša škola. Dobrovoľníci z obecenstva súťažili v krájaní cibule, preberali strukoviny a najväčšia radosť bola z jedenia zemiakových lokší na rýchlosť. Naša škola sa každoročne spolupodieľa pri samotnom plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní podujatia. Počas celej akcie  žiaci našej školy prezentovali svoju šikovnosť v príprave a ponúkaní tradičných jedál, akými boli študentský guláš, šišky, či lokše. Hostili sme významné osobnosti akou rozhodne bol spevák a najväčšia hviezda večera Robo Opatovský, ktorý si so svojou kapelou pochutnal na našich špecialitách. Počas akcie prebiehali v areáli múzea sprievodné podujatia ako je mlátenie obilia, mletie zrna, príprava cesta na chlieb, pečenie chleba a koláčov, premena hrozna na víno, tkanie kobercov, pletenie lana na historickom stroji, mútenie masla a pod. Babky z okolitých dedín sa pochválili svojimi domácimi delikatesami a tak hostia mali možnosť ochutnať tradičnú „zamešku“ kukuričnú kašu, koláče, hrubé lokše a mnohé iné špeciality tradičnej aj modernej kuchyne. Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne, aj tento rok to potvrdila veľká účasť domácich aj zahraničných návštevníkov. Naši žiaci mali opäť možnosť predviesť svoje zručnosti, šikovnosť v plánovaní aj organizovaní tak veľkého podujatia. Dovidenia o rok na akcii Chlebom a vínom 2016.

      • Duchovné cvičenia 25. - 27. 9. 2015

      • „Škola modlitby“ a „škola kresťanskej ľudskosti“

        Zamestnanci Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta sa v dňoch 25. – 27. augusta 2015 zúčastnili duchovných cvičení, ktoré boli aj pre tých, ktorí sami vyučujú „školou“, kde učiteľom je sám Boh, ktorý sa prihovára človeku cez Sväté písmo, cez modlitbu i cez brata. V prvý deň 39 účastníkov duchovných cvičení navštívilo pútnické miesto Ľutinu. Táto mariánska svätyňa je miestom, kde Boh prehovára do srdca, kde On koná, preto duchovný správca školy, o. Cyril Jančišin ml., ktorý viedol duchovné cvičenia, vyzval všetkých prítomných počas svätej liturgie slávenej v Bazilike minor, aby si „nechali pretvoriť srdce Bohom, aby v pokore prijali Božiu autoritu, ktorá má moc konať v našich životoch i v životoch žiakov, ktorých máme na starosti.“ Novootvorenou Cestou svetla, ktorá spája baziliku s mariánskou horou sa pútnici presunuli do kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, kde sa krátko pomodlili. V ďalších dňoch sa program duchovných cvičení odohrával na Sigorde, v Centre pre rodinu. O. Cyril Jančišin pozval zamestnancov do „školy modlitby“ a „školy kresťanskej ľudskosti“, čo sú dva dôležité rozmery každej duchovnosti kresťana (porov. Mk 12, 28-30). O. Teodor Šangrik si pripravil prednášku o modlitbe Pána – Otče náš. Duchovné zamyslenia, workshop s textami Pápeža Františka a spoločná modlitba sa dopĺňali aj chvíľami spoločného posedenia pri večernom táboráku, túrou či futbalom. Duchovné cvičenia spojené s chvíľami oddychu tak dopomohli stmeliť kolektív, spoznať nových zamestnancov a začať tak nový školský rok s predsavzatiami a konkrétnymi návodmi, ako byť čoraz viac autentickým kresťanom. Na cirkevnej škole, tak ako v každom inom prostredí, kde Cirkev chce hlásať svoje radostné posolstvo Evanjelia, je potrebné predovšetkým stretnúť svedkov Kristovej lásky – kresťanov, ktorí žijú svoju vieru. Pre zamestnancov, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení na Sigorde, o. Cyril Jančišin pripravil prednášku v školskej kaplnke, v pondelok 31. augusta, aby tak každý zo zamestnancov mohol vykročiť do nového školského roka spoločným duchovným povzbudením.

      • Výlet zamestnancov 2. - 4. 7. 2015

      • Emigrácia do Valašského kráľovstva

       Pod týmto veľavravným názvom sa zrealizoval v dňoch 2. – 4. 7.2015 zamestnanecký výlet do susedných Čiech. Cieľom cesty bola návšteva Integrovanej strednej školy vo Valašskom Meziříčí, jej prehliadka a nadviazanie spolupráce s možnosťou výmenných pobytov pre žiakov, ale aj učiteľov, či majstrov odborného výcviku. Po dlhej a horúcej ceste sme sa zastavili v nádhernom Valticko-lednickom areáli, ktorý je súčasťou UNESCO. Nachádza sa na juhu Čiech v čarokrásnej  Morave a ponúka možnosti výletov, cykloturistiky, prehliadok pamätihodností, kultúrneho vyžitia, či pre labužníkov bohatstvo svojej typickej moravskej gastroturistiky. My sme absolvovali zaujímavú prehliadku zámku v Ledniciach, niekdajšieho sídla bohatého rodu Lichtenštajnovcov. K zámku patrí rozsiahly komplex záhrad s parkom, kde sme sa po krátkej prechádzke dostali až k minaretu a naša prehliadka bola zavŕšená plavbou na výletnej lodi. Na druhý deň nás riaditeľ školy Mgr. Peter Pavlúsek so svojím tímom oboznámil so školou, s možnosťami štúdia, prezreli sme si odborné učebne, či prevádzky odborného výcviku. Škola poskytuje možnosti troj-, štvorročného a nadstavbového štúdia v  odboroch potravinárskych, elektrotechnických, gastronomických, chemických a strojárenských. Po vyčerpávajúcom výklade a výmene vzájomných skúseností sme sa vybrali do neďalekého mestečka Štramberk. Ide o horské mestečko pre svoju malebnosť nazývané aj „moravský Betlehem“. Medzi naj turistické miesta, ktoré sme zároveň navštívili, patrí: NPP Šípka – jaskyňa, v ktorej boli nájdené pozostatky pravekého osídlenia. Do jaskyne sa dostanete príjemnou prechádzkou po NPP Národnom sade. Je to akási galéria v prírode kde formou búst a pamätných dosiek sú prezentované významné osobnosti českého kultúrneho, politického, či historického života. Najväčším zážitkom bola interaktívna prehliadka pekárne Štramberské uši, kde sme na vlastné oči videli samotnú výrobu tejto cukrovinky a sami sme mali možnosť si takéto ucho aj vyrobiť. Ide o cukrovinku z cesta veľmi podobného perníkovému cestu v tvare uší. K výrobe tejto delikatesy, ktorá má ako prvý český potravinársky výrobok chránenú známku zemepisného označenia pôvodu,  sa viaže legenda o boji s tatármi. Nezabudnuteľným je krátky a nenáročný výstup na Turistickú chatu Dr.Hŕstky. Chata je súčasťou kultúrnej pamiatky Trúba a ponúka gastrošpeciality ako grilované kolienko, rebierka, syry, zelenina..... Nielen jedlom je človek sýty, preto našou každodennou duchovnou potravou boli aj liturgie pod vedením nášho duchovného otca Cyrila. Mierne vyčerpaní, ale bohatí o nové poznatky, skúsenosti a zážitky sme sa vo veselej nálade vrátili domov do horúceho leta.

        

      • Projekt - Zdravie na tanieri z našej biozáhrady december 2014 - jún 2015

      • Od decembra 2014 do júna 2015 prebiehal na našej škole projekt „Zdravie na tanieri z našej biozáhrady“, ktorý bol zameraný na propagáciu zdravej výživy a na zlepšenie stravovacích návykov žiakov. Žiaci sa  zapojili do projektových aktivít, ktoré prebiehali v troch úrovniach – zbieranie informácií, poznatkov, skúseností a rád na realizáciu aktivít projektu. Ďalej žiaci založili biozáhradku, v ktorej ošetrujú plodiny bez použitia chemických prostriedkov. Žiaci založili vlastnú reštauráciu, v ktorej sa naučili správne spracovávať suroviny, aby sa zachovali ich výživné hodnoty. Žiaci vytvorili svoje vlastné recepty, podľa, ktorých pripravovali vynikajúce zdravé jedlá a pokrmy. Zdravú výživu a zdravý životný štýl žiaci propagovali aj prostredníctvom internetu, celoškolského podujatia určeného pre širokú verejnosť. Opäť sme sa presvedčili, že takáto forma vyučovania žiakov zaujíma, že majú radi vyučovanie, ktoré dáva priestor kreativite, tvorivosti, pri ktorom môžu zdokonaľovať svoje nadobudnuté vedomosti a zdokonaľovať aj zručnosti. Projekt „Zdravie na tanieri z našej biozáhrady“ bol podporený z grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

      • Záverečné skúšky 16.-18.06.2015

      • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba sa konali v dňoch 16. – 18. júna 2015. Počas týchto dní žiaci prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Žiaci počas záverečných skúšok preukázali  znalosti, schopnosti, spoľahlivosť a obratnosť. K absolvovaniu štúdia na našej škole všetkým žiakom blahoželáme, a prajeme im v pracovnom živote mnoho úspechov.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje