• Novinky

      • Gastronómia v obraze - projekt podporila Nadácia ZSE

      • V uplynulých týždňoch sme na našej škole realizovali výnimočný projekt pod názvom Gastronómia v obraze. Projekt Gastronómia v obraze priniesol iný spôsob vyučovania predmetov v odboroch Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Spoločné stravovanie. Učitelia spoločne so žiakmi, ktorí boli režisérmi, scenáristami aj hercami natočili rôzne seriálové časti. Učiteľ bol v tomto projekte mentorom a odborným poradcom. Nápad zrealizovať projekt vznikol v zložitej situácii dištančného vzdelávania. Hlavným prínosom projektu je preto spôsob výučby najmä v situáciách, keď sa žiaci nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť vyučovania v škole. Realizáciou projektu ponúkame mnohým žiakom gastronomických odborov rôzne inštruktážne a náučne videá, ktoré si môžu pozrieť a ich prostredníctvom sa učiť kdekoľvek a kedykoľvek. V rámci projektu sme preto natočili rôzne častí seriálu, niektoré z prostredia Hotela Ačko a taktiež z prostredia cvičnej firmy Tokaj. Témou jednotlivých častí je objednávanie a rezervovanie hotelových služieb, riešenie sťažností, vzťah nadriadených a podriadených, pracovná náplň konkrétnych zamestnancov hotela. Ďalšie časti seriálu sú venované najmä téme ponuky vína aj čokolády, úlohe someliéra, čokolatiéra, pravidlám a zásadám práce barmana aj baristu. V častiach o varení a príprave nápojov vysvetľujeme podrobný postup základných procesov a činností v kuchyni pri varení konkrétnych jedál. Žiaci si môžu časti seriálu pozrieť na internete – prostredníctvom školského youtube kanálu - https://www.youtube.com/user/CSOSsvJOZAFATA/videos. Sme veľmi radi za možnosť tento projekt zrealizovať, opäť sa nám potvrdilo, že žiaci ak dostanú priestor sú tvoriví, kreatívni, majú skvelé nápady a hlavne sa učia vlastnou skúsenosťou. Vnímali sme skvelú a priateľskú atmosféru na jednotlivých hodinách, čo vnímame ako ďalší benefit tohto projektu. V mnohých videách sme zámerne urobili aj menšie chybičky, aby sme aj túto skutočnosť využili vo výučbe, kedy žiaci majú tieto chyby identifikovať a následne ich komunikovať. 

       Veľká vďaka patrí dvom výborným učiteľom na našej škole, ktorí prebrali záštitu nad týmto projektom a naplnili tak cieľ, ktorý bol stanovený. Ďakujeme za výborne odvedenú prácu a vedenie žiakov pri príprave scenárov, dialógov, rozdelení úloh, plánovaní a zabezpečení natáčacích dní, ďakujeme Ing. Martine Tirpákovej a Mgr. Pavlovi Fedákovi. Rovnako naša vďaka patrí žiačkam Aničke a Gabike, ktoré sprievodným slovom aj komentármi sprevádzajú diváka v jednotlivých videách. Ďakujeme aj všetkým žiakom, učiteľom a majstrom odborného výcviku, ktorí spolupracovali na príprave projektu v rôznych fázach a pri rôznych aktivitách.

       Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

       Prinášame Vám aj názor a skúsenosti z realizácie projektu od učiteľov:

       Mgr. Fedák:

       „Projekt gastronómia v obraze je jeden z tých projektov, ktoré sa oplatí zrealizovať. Tento výborný projekt ukázal všetko čo mal – spoluprácu medzi učiteľom a žiakom, žiakov medzi sebou, zručnosti a znalosti, ktoré sa naučili aj v tomto ťažkom covidovom období. Naozaj sme sa zamerali na širokú škálu gastronómie od varenia až po prípravu nápojov rôzneho druhu. Zo strany učiteľa som spozoroval, ktorý žiak sa na čo hodí, ktorého žiaka čo baví, dokonca i ktorú kuchyňu rád varí. Preto budem rád ak podobných projektov na našej škole bude viac a nie len v odbore gastronómie, ale aj iných odboroch, kde sa žiaci môžu realizovať a dokázať už teraz počas školských čias, že sa v živote nestratia.“

        

       Ing. Tirpáková:

       „Projekt Gastronómia v obraze naplnil stanovené ciele v plnom rozsahu. Študenti nadobudli nové zručnosti a vedomosti, zdokonalili sa v jednotlivých činnostiach súvisiacich s ich odborom. Realizáciou aktivít a prípadových štúdií z oblasti hotelového manažmentu získali študenti odborné vedomosti z oblasti rezervácií ubytovania, vyskúšali si jednotlivé štýly vedenia a riešili konflikty súvisiace s pracovnými činnosťami v hoteli. Výsledky jednotlivých aktivít v plnej miere reflektujú stanovené špecifické ciele projektu. Študenti získané vedomosti a zručnosti vedia uplatniť v profesionálnom raste. Výrazne sa posilnili komunikačné zručnosti žiakov, zvýšilo sa ich sebavedomie a možnosti uplatnenia sa v praxi. Všetky tieto vedomosti a zručnosti v pnej miere prispeli k formovaniu komplexnej osobnosti študenta. Z pohľadu vyučujúcich sa výrazne posilnila dôvera medzi študentom a učiteľom.“

      • Svetový deň cestovného ruchu 2021 - Cestovný ruch pre inkluzívny rast

      • Pandémia COVID-19 má obrovský sociálny a ekonomický dopad. Zasiahnuté sú rozvinuté aj rozvojové ekonomiky. A marginalizované skupiny a najzraniteľnejšie skupiny boli zasiahnuté najťažšie zo všetkých. Reštart turizmu pomôže naštartovať obnovu a rast. Je nevyhnutné, aby sa výhody, ktoré to prinesie, široko a spravodlivo užívali. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) preto určila Svetový deň cestovného ruchu 2021 ako deň, ktorý sa má zamerať na „Cestovný ruch pre inkluzívny rast“. UNWTO ako špecializovaná agentúra OSN pre zodpovedný a trvalo udržateľný cestovný ruch vedie globálny sektor k inkluzívnej obnove a rastu. UNWTO zaisťuje, aby každá časť tohto odvetvia mala vo svojej budúcnosti slovo - vrátane komunít, menšín, mládeže a osôb, ktorým by inak hrozilo, že zostanú pozadu. Naša škola sa rozhodla zapojiť do aktivity k Svetovému dňu cestovného ruchu a prostredníctvom výzvy sme nafotili spolu so žiakmi II.H (Laura Stubnyová, Radka Zuščáková a Slavomíč Baňas) sériu foto s cieľom propagovať okres Trebišov. Ako destináciu, ktorá najviac potrebuje obnovu a rast sme si vybrali región Tokaj známy svojimi vzácnymi vínami. Takouto troškou chceme prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu, k obnove kultúrnych tradícií a podporiť rast cestovného ruchu  s cieľom zvýšiť návštevnosť v našom regióne.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje