• Novinky

      • Gastronómia v obraze - projekt podporila Nadácia ZSE

      • V uplynulých týždňoch sme na našej škole realizovali výnimočný projekt pod názvom Gastronómia v obraze. Projekt Gastronómia v obraze priniesol iný spôsob vyučovania predmetov v odboroch Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Spoločné stravovanie. Učitelia spoločne so žiakmi, ktorí boli režisérmi, scenáristami aj hercami natočili rôzne seriálové časti. Učiteľ bol v tomto projekte mentorom a odborným poradcom. Nápad zrealizovať projekt vznikol v zložitej situácii dištančného vzdelávania. Hlavným prínosom projektu je preto spôsob výučby najmä v situáciách, keď sa žiaci nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť vyučovania v škole. Realizáciou projektu ponúkame mnohým žiakom gastronomických odborov rôzne inštruktážne a náučne videá, ktoré si môžu pozrieť a ich prostredníctvom sa učiť kdekoľvek a kedykoľvek. V rámci projektu sme preto natočili rôzne častí seriálu, niektoré z prostredia Hotela Ačko a taktiež z prostredia cvičnej firmy Tokaj. Témou jednotlivých častí je objednávanie a rezervovanie hotelových služieb, riešenie sťažností, vzťah nadriadených a podriadených, pracovná náplň konkrétnych zamestnancov hotela. Ďalšie časti seriálu sú venované najmä téme ponuky vína aj čokolády, úlohe someliéra, čokolatiéra, pravidlám a zásadám práce barmana aj baristu. V častiach o varení a príprave nápojov vysvetľujeme podrobný postup základných procesov a činností v kuchyni pri varení konkrétnych jedál. Žiaci si môžu časti seriálu pozrieť na internete – prostredníctvom školského youtube kanálu - https://www.youtube.com/user/CSOSsvJOZAFATA/videos. Sme veľmi radi za možnosť tento projekt zrealizovať, opäť sa nám potvrdilo, že žiaci ak dostanú priestor sú tvoriví, kreatívni, majú skvelé nápady a hlavne sa učia vlastnou skúsenosťou. Vnímali sme skvelú a priateľskú atmosféru na jednotlivých hodinách, čo vnímame ako ďalší benefit tohto projektu. V mnohých videách sme zámerne urobili aj menšie chybičky, aby sme aj túto skutočnosť využili vo výučbe, kedy žiaci majú tieto chyby identifikovať a následne ich komunikovať. 

       Veľká vďaka patrí dvom výborným učiteľom na našej škole, ktorí prebrali záštitu nad týmto projektom a naplnili tak cieľ, ktorý bol stanovený. Ďakujeme za výborne odvedenú prácu a vedenie žiakov pri príprave scenárov, dialógov, rozdelení úloh, plánovaní a zabezpečení natáčacích dní, ďakujeme Ing. Martine Tirpákovej a Mgr. Pavlovi Fedákovi. Rovnako naša vďaka patrí žiačkam Aničke a Gabike, ktoré sprievodným slovom aj komentármi sprevádzajú diváka v jednotlivých videách. Ďakujeme aj všetkým žiakom, učiteľom a majstrom odborného výcviku, ktorí spolupracovali na príprave projektu v rôznych fázach a pri rôznych aktivitách.

       Prinášame Vám aj názor a skúsenosti z realizácie projektu od učiteľov:

       Mgr. Fedák:

       „Projekt gastronómia v obraze je jeden z tých projektov, ktoré sa oplatí zrealizovať. Tento výborný projekt ukázal všetko čo mal – spoluprácu medzi učiteľom a žiakom, žiakov medzi sebou, zručnosti a znalosti, ktoré sa naučili aj v tomto ťažkom covidovom období. Naozaj sme sa zamerali na širokú škálu gastronómie od varenia až po prípravu nápojov rôzneho druhu. Zo strany učiteľa som spozoroval, ktorý žiak sa na čo hodí, ktorého žiaka čo baví, dokonca i ktorú kuchyňu rád varí. Preto budem rád ak podobných projektov na našej škole bude viac a nie len v odbore gastronómie, ale aj iných odboroch, kde sa žiaci môžu realizovať a dokázať už teraz počas školských čias, že sa v živote nestratia.“

        

       Ing. Tirpáková:

       „Projekt Gastronómia v obraze naplnil stanovené ciele v plnom rozsahu. Študenti nadobudli nové zručnosti a vedomosti, zdokonalili sa v jednotlivých činnostiach súvisiacich s ich odborom. Realizáciou aktivít a prípadových štúdií z oblasti hotelového manažmentu získali študenti odborné vedomosti z oblasti rezervácií ubytovania, vyskúšali si jednotlivé štýly vedenia a riešili konflikty súvisiace s pracovnými činnosťami v hoteli. Výsledky jednotlivých aktivít v plnej miere reflektujú stanovené špecifické ciele projektu. Študenti získané vedomosti a zručnosti vedia uplatniť v profesionálnom raste. Výrazne sa posilnili komunikačné zručnosti žiakov, zvýšilo sa ich sebavedomie a možnosti uplatnenia sa v praxi. Všetky tieto vedomosti a zručnosti v pnej miere prispeli k formovaniu komplexnej osobnosti študenta. Z pohľadu vyučujúcich sa výrazne posilnila dôvera medzi študentom a učiteľom.“

      • Svetový deň cestovného ruchu 2021 - Cestovný ruch pre inkluzívny rast

      • Pandémia COVID-19 má obrovský sociálny a ekonomický dopad. Zasiahnuté sú rozvinuté aj rozvojové ekonomiky. A marginalizované skupiny a najzraniteľnejšie skupiny boli zasiahnuté najťažšie zo všetkých. Reštart turizmu pomôže naštartovať obnovu a rast. Je nevyhnutné, aby sa výhody, ktoré to prinesie, široko a spravodlivo užívali. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) preto určila Svetový deň cestovného ruchu 2021 ako deň, ktorý sa má zamerať na „Cestovný ruch pre inkluzívny rast“. UNWTO ako špecializovaná agentúra OSN pre zodpovedný a trvalo udržateľný cestovný ruch vedie globálny sektor k inkluzívnej obnove a rastu. UNWTO zaisťuje, aby každá časť tohto odvetvia mala vo svojej budúcnosti slovo - vrátane komunít, menšín, mládeže a osôb, ktorým by inak hrozilo, že zostanú pozadu. Naša škola sa rozhodla zapojiť do aktivity k Svetovému dňu cestovného ruchu a prostredníctvom výzvy sme nafotili spolu so žiakmi II.H (Laura Stubnyová, Radka Zuščáková a Slavomíč Baňas) sériu foto s cieľom propagovať okres Trebišov. Ako destináciu, ktorá najviac potrebuje obnovu a rast sme si vybrali región Tokaj známy svojimi vzácnymi vínami. Takouto troškou chceme prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu, k obnove kultúrnych tradícií a podporiť rast cestovného ruchu  s cieľom zvýšiť návštevnosť v našom regióne.

      • Lúčenie s absolventmi 2021

      • Absolventi študijných a učebných odborov sa lúčili v dňoch 14. 05. 2021 a 28.05.2021. V emotívnych príhovoroch si žiaci zaspomínali na prvé momenty na našej škole a svoj odborný rast počas štúdia, rovnako sa poďakovali za výborné podmienky aj rôzne možnosti realizácie počas štúdia. Žiakom sa prihovoril riaditeľ školy, pripomenul priebeh štúdia a rôzne aktivity, ktorých sa žiaci zúčastnili. Tým, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky a aj reprezentovali školu patrili naviac slová chvály a uznania a riaditeľ školy ich odmenil vecnými darmi. Na záver duchovný správca školy povzbudil duchovným slovom a požehnal absolventom ich ďalšie kroky v živote. Všetkým absolventom v školskom roku 2020/2021 prajeme Božie milosti, veľa úspechov, zdravia a štastia v ich pracovnom aj súkromnom živote.

      • Lúčenie s absolventmi 2020

      • Lúčenie s našimi maturantmi a žiakmi učebných odborov sa konalo 17.6.2020 a 18.6.2020. V príhovoroch zástupcov žiakov, pána riaditeľa aj duchovného správcu dominovali najmä slová vďaky a uznania. Rovnako rezonovali aj slová, ktoré reflektovali na neštandardné vyučovanie a proces hodnotenia predmetov a maturitných, či záverečných skúšok počas obdobia, keď bola škola zatvorená. Veľmi radi sme odmenili žiakov s výbornými výsledkami, ako aj žiakov, ktorí v mimoriadnom období vzorne riešili rôzne zadania a v neposlednom rade žiakov, ktorí počas štúdia boli aktívni a úspešne reprezentovali našu školu. Všetkým naším absolventom v školskom roku 2019/2020 prajeme požehnané dni a mnoho úspechov v ich pracovnom aj súkromnom živote.

      • ODMENY PRE USILOVNÝCH A KREATÍVNYCH ŽIAKOV!!!

      • Milí žiaci, ďakujeme Vám, že sa aktívne zapájate do vyučovania na diaľku a zodpovedným prístupom plníte stanovené úlohy a zadania.

       V tomto mimoriadnom období nemôžeme uskutočniť podujatie LOGOS, v ktorom prezentujete svoj odbor, získané poznatky, či skúsenosti, ale aj svoje úsilie a kreativitu. Preto sme sa rozhodli (na základe návrhov jednotlivých učiteľov) odmeniť Vás za Vaše mimoriadne online vzdelávacie aktivity aj dosiahnuté výsledky.

       Vyberieme pätnástich z Vás, ktorí si hodnotné odmeny preberú pri prevzatí koncoročných vysvedčení.

      • Predvianočná sv. liturgia

      • 20.12.2019 Pred vianočnými prázdninami sme sa rozlúčili s našími žiakmi a kolegami slávnostnou sv. liturgiou, počas ktorej zneli spevy knažského zoskupenia Zboru sv. Jakuba. Po sv. litugii nám kňazi zo zboru viachlasne zaspievali piesne a koledy a spolu s našími kolegami zavinšovali do nadchádzajúcich sviatkov aj do nového roka. Následne sme vyhodnotili VIII. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít a VIII. ročník tvorivých dielni, ktoré sa konali v predchadzajúci deň a víťazom v jednotlivých súťažiach odovzdali ceny.

      • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne

      • 19.12.2019 Predvianočné obdobie na našej škole je spojené s vôňou rôznych vianočných špecialít, inšpiráciou na vianočné dekorácie, či športovým zápolením. Tento rok sa konal už VIII. ročník súťaže. Mnohí žiaci sa zapojili a pripravili mnoho druhov vianočnej kapustnice, každej podľa vlastného osvedčeného receptu, pripravili aj rôzne iné jedlá, či vianočné nápoje. Mnohí sa zapojili do tvorby vianočných dekorácií, vyzdobili svoje triedy, alebo vytvorili krásne vianočné ozdoby. Ďalší sa zapojili do športovej súťaže vo futbale. Všetci tak prispeli k výbornej vianočnej atmosfére podujatia, za čo im patrí veľká vďaka. 

      • Dar - 3D tlačiareň

      • 6.12.2019 spoločnosť Tatravagónka, a.s., Trebišov, s ktorou spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania, darovala našej škole 3D tlačiareň, ktorú budeme radi využívať vo vyučovacom procese technických odborov. Za tento hodnotný dar veľmi pekne ďakujeme.

      • Mikuláš vo vojenskom útvare

      • 5. 12. 2019 sme ako každý rok, na pozvanie duchovného správcu, navštívili Vojenský útvar 1101 v Trebišove. Krátkym programom, ktorý si pripravili žiaci našej školy, sme spestrili predmikulášsky večer a potešili deti vojakov. Tie s netrpezlivosťou a rozžiarenými očami očakávali príchod sv. Mikuláša. Privítali ho veľkým potleskom a pripravili si pre neho nádherné básne a piesne.

      • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • 20.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo OAJ. Do tohto kola boli vybratí najlepší a najtalentovanejší žiaci z odboru hotelová akadémia. Žiaci súťažili  v nasledovných kategóriách. Kategória 2A, ktorá zahŕňa žiakov 1. a 2. ročníkov hotelovej akadémie s dotáciou viac ako 3 hodiny týždenne. Zúčastnené žiačky: Melánia Kotľárová, Viktória Kičová, Stanislava Dučová a Monika Zádoriová. V kategórii 2B súťažili žiaci 3. a 4. ročníkov HA s rovnakou týždennou dotáciou: Dávid Vasiľ, Joachim Varga, Zselenák Fabián,Sofia Džerengová,  Chovancová A., Tóthová Ester. Keďže do týchto kategórií sú zahrnutí aj žiaci gymnázií majú naši žiaci na okresnom kole silnú konkurenciu, a tak aj napr. piate miesto na okrese je pre nich veľký úspech, na ktorý potom prihliadame aj na maturitných skúškach. Poslednou súťažnou kategóriou je 2D, ktorá zahŕňa žiakov bez vekového rozlíšenia, ale s dotáciou 3 hodiny a menej. V tejto kategórii sa zúčastnili žiačky 4. H triedy: Alexandra Zelvayová, Gabriela Maďarová a Nikola Illéšová. Súťažiaci sa museli najprv popasovať s posluchom, ktorý im prečítali členovia skúšobnej komisie: Mgr. Radovan  Hudec a RNDr. Kamila Derner Harčová. Po tejto časti pokračovali žiaci písomným testom z gramatiky, slovnej zásoby a čítania. V závere súťaže si žiaci mohli na maturitnej úrovni otestovať svoje komunikačné zručnosti pri tvorbe „Picture story“ a „Role Play“ na zadané témy. Po spočítaní bodov získaných v písomnej a ústnej časti nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov za prvé miesta v školskom kole. V kategórii 2B zvíťazil Joachim Varga z 3. H. Zo zvyšných dvoch kategórií máme dve úspešné riešiteľky na postup do okresného kola, a to: v kategórii 2A: Melániu Kotľárovú z 1. H a v kategórii 2D: Gabrielu Maďarovú zo 4. H. Týmto žiačkam prajeme, aby podali, čo najlepší výkon v okresnom kole, ktoré sa bude konať 15. januára 2020 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach.

      • Pomôžme si navzájom 2019

      • 3.12.2019   Už niekoľko rokov navštevujú žiaci našej školy  odboru kaderník, cukrár a krajčírka v predvianočnom období klientov Zariadenia opatrovateľskej služby Prameň nádeje v Trebišove, ktorý organizačne zabezpečuje ÚS ČK. Na túto tradíciu sa nezabudlo ani v tomto roku. Cukrári napiekli voňavé koláčiky, krajčírky ušili krásne vianočné obrúsky na nočné stolíky, kaderníci si zbalili nástroje na strihanie. Takto vychystaní navštívili klientov zariadenia. Po zvítaní sa kaderníčky pustili do práce a každý, kto mal záujem si mohol dať ostrihať vlasy. Cukrári a krajčírky rozdali svoje výrobky. Osoh zo stretnutia mali obe strany. Klienti okrem toho, že dostali darčeky, prišli do kontaktu s mladými ľuďmi a to určite ich život v zariadení oživilo. Žiaci videli ako žijú ľudia vyššieho veku, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Pochopili, že aj takáto forma pomoci má význam. Na realizáciu projektu finančne prispelo vedenie školy. V mene klientov zariadenia Prameň nádeje ďakujeme.

      • Baristický kurz

      • 25. 11. – 28.11. 2019 sa na našej škole uskutočnil baristický kurz vedený baristom Oldřichom Holišom z Academy of coffee. Kurzu sa zúčastnilo osemnásť žiakov. Počas kurzu získali mnohé informácie o káve, dozvedeli sa o jej histórii, pestovaní, zbere, dovoze, pražení, mletí. Ďalej sa žiaci naučili pracovať s mlynčekom, správne nastavovať kávovar, pripravovať espresso, speniť mlieko a pripravovať cappuccino. Baristický kurz ukončili všetci žiaci písomnou a praktickou skúškou a následným získaním certifikátu.

      • DOD 2019

      • 26. 11. 2019 sa uskutočnil deň otvorených dverí. Všetci žiaci základných škôl, rodičia, učitelia, ktorí sa zaujímali o odbory vyučované na našej škole mali možnosť získať mnohé informácie a vidieť kde a ako prebieha výučba v jednotlivých odboroch. Rovnako tak sa prezentovali aj mnohé aktivity, ktoré sa na našej škole konajú. Ďakujeme všetkým návštevníkom za záujem a veríme, že čoskoro sa v priestore našej školy budeme pravidelne stretávať. Všetkým, ktorí sa veľkou mierou pričinili o výbornú prezentáciu odborov a zaujímavých aktivít na našej škole patrí veľká vďaka. 

      • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta

      • 12.11.2019 sme slávili odpustovú slávnosť. Už tradične si pripomíname patróna našej školy sv. Jozafáta. Začali sme divadelným predstavením, ktoré pre nás pripravilo Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša s témou lásky. Odtiaľ sme sa presunuli do Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky na sv. liturgiu celebrovanú vladykom Milanom Chauturom. A pretože sv. Jozafát bol milujúcim človekom, ktorý rozdával lásku, celý deň sa niesol v tomto znamení. Aj vladyka Milan začal svoju homíliu predstavením človeka, ktorý ovplyvnil mnoho generácií pred nami – predstavením sv. Jozafáta. Pre mnohých z nás je to len ďalší, ,,z nezaujímavých ľudí “, ale pre iných jeden ,,z najdôležitejších ľudí “, ktorý svojimi postojmi ovplyvnil život. Človek, ktorý sa zásadne postavil za dôležité princípy života ako je pravdivosť a jednota viery. Sv. Jozafát sa nenechal umlčať mocnými vtedajšieho sveta. Aj dnes sa útočí na kresťanskú podstatu rodiny, zľahčujú sa vzťahy v rodinách, rozbíja sa jednota rodín. A sv. Jozafát? Obhájil pravdu o Božom zákone, pravdu evanjelií a to, čo prináša ľuďom radosť pre ďalšie generácie. Lebo dnes je potrebné vedieť, že jestvujú pravdy nemenné – Božie ustanovenia, ktoré platia navždy. Preto prosíme sv. Jozafáta, aby sme si uchovali vieru a normálnosť v prístupe k životu a viery, prosíme za lásku v srdciach pod ochranou nebeskej Matky. Po liturgii sme v reštaurácii školy Mladosť pokračovali slávnostným obedom a téma lásky rezonovala aj počas krátkeho posedenia.

      • Erasmus+ 2019 Viedeň

      • V termíne 11. 10. - 24. 10. 2019 sme sa 2 učiteľky a 4 majsterky odborného výcviku zúčastnili zahraničnej stáže Erasmus+ vo Viedni. Praxovali sme v dvoch  hoteloch, v hoteli Sisi a v hoteli Franz. Vykonávali sme pomocné práce, venovali sa obsluhe, starali sa o dopĺňanie raňajkovej stravy pre ubytovaných hostí a pripravovali všetko potrebné na nasledujúci deň. Práca bola namáhavá, kvôli rýchlej príprave prác v kuchyni, ale zvládali sme to vďaka vzájomnej pomoci i pomoci domáceho personálu. V rámci stáže sme absolvovali zaujímavú exkurziu v hoteli Roomz, kde nás privítala milá manažérka a ochotne nás sprevádzala celým hotelom. Po tejto exkurzii nás ešte čakala  návšteva maďarskej  reštaurácie  Das Bacher, v ktorej sme si vychutnali kráľovský obed. Dozvedeli sme sa, že táto reštaurácia  pripravuje špeciality viedenskej kuchyne pre vopred ohlásených turistov. Cez víkend sme nepracovali, a preto sme voľný čas využili na to, aby sme si toto cisárske mesto naplno vychutnali. Našou prvou zastávkou bol Schönbrunn,  azda najkrajší zámok v celom Rakúsku, ktorému sa hovorí aj „viedenský Versailles“. Toto umelecké dielo bolo využívané ako letné sídlo  Habsburgovcov. Z významných panovníckych rodín ho obývala Mária Terézia s rodinou a cisár František Jozef I. so svojou manželkou Alžbetou Bavorskou, prezývanou Sissi. Tiež sme  sa prešli obrovským parkom, ktorý sa nachádza v areáli zámku. Ďalší víkend sme si pozreli palác Hofburg. Táto niekdajšia zimná rezidencia rodu Habsburgovcov nás rovnako zaujala ako aj  zábavný park Práter, v ktorom sme videli rôzne bláznivé atrakcie. Súčasťou parku je aj  Múzeum voskových figurín, Madame Tussauds. Tu sme sa stretli so svetovými osobnosťami zo sveta politiky, kultúry, športu, či hudby. Naša ďalšia cesta viedla na Stephansplatz, kde nás očarila  nádherná gotická katedrála Dóm sv. Štefana. Sme radi, že sme mali možnosť prežiť dva týždne v jednej z najkrajších metropol Európy, ktorá nám ponúkla nielen bohatú históriu, ale aj  nevšedné gastronomické pôžitky.

      • Futsalový turnaj 2019

      • Dňa 25.10.2019 sa už tradične na našej škole konal futsalový turnaj pedagógov, ktorého sa zúčastnilo šesť mužstiev. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde prví dvaja postupovali do ďalších bojov o cenné poháre. Na turnaji sa zúčastnilo aj mužstvo Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktoré sa na čele s vladykom Milanom Chauturom stalo víťazom celého turnaja. Na 2. mieste sa  umiestnilo Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce. O pohár zabojovali aj majstri odbornej výchovy CSOŠ sv. Jozafáta „B“, ktorí získali  3. miesto. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla dobrá nálada. Po futbale si športovci mohli vychutnať aj chutné špeciality, ktoré nám pripravili naši majstri odbornej výchovy z reštaurácie Mladosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave turnaja akokoľvek podieľali.

      • Jeseň na Tokaji 2019

      • 24.10.2019 Súťaž Jeseň na Tokaji sa konala na našej škole po druhýkrát. Hlavným organizátorom súťaže bol Košický klub kuchárov a cukrárov. Žiaci súťažili v niekoľkých kategóriách - v príprave hlavného jedla, kde základnou surovinou bola ryba, v príprave jedál studenej kuchyne a v pečení cukrárskych produktov. Sme radi, že viacerí naši žiaci sa aktívne zapojili do súťaženia. Niektorí získali cenné súťažné skúsenosti, niektorí získali aj ocenenie (druhé a tretie miesto) a kladné hodnotenie poroty. Okrem súťažných kategórii návštevníci podujatia mohli vidieť prácu profesionálneho kuchára, ktorý pripravil jedlá na ochutnávku. Ďalej mohli vidieť prácu a kreativitu našich baristov z baristického krúžku a rovnako sa prezentovali aj partneri podujatia, zameraní na gastronómiu a reštauračné vybavenie. Veríme, že súťažné zápolenie, ochutnávky aj mnoho inšpiratívnych nápadov boli pre všetkých prínosné a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej súťaže.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje