• Náplň práce sociálneho pedagóga

     • Sociálny pedagóg:    Mgr. Monika Borecká

      Konzultačné hodiny:  utorok,  7.30 – 14.00 h.

      V prípade potreby a záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie aj mimo konzultačných hodín na mailovej adrese:    borecka@csostv.sk

      Do oblasti pracovnej náplne sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

      • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov,  pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva a prevencie, sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť,
      • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
      • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím SŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
      • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
      • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
      • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
      • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
      • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,
      • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
      • vedú presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
      • práca v segregovaných komunitách,
      • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
      • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje